Støtte ell. medlem.

 Vedtægter.

 Foreningens navn.:  Loch Ness' venner

Stiftet d. 6 oktober 1988

 Sidst ændrede.: d. 20-6-2018

 

1. Bevarelse og drift af Loch Ness som rekreativt område med svømmefugle og åkander i          henhold til aftalen med Kalundborg Kommune som ejer arealet.

2. Enhver kan blive medlem.

3. Kontingent pr. år ------- som betales ved indmeldelsen.

4. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

5. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, disse vælges på den årlige      generalforsamling, for et tidsrum på 2 år. Til bestyrelsen er der en bestyrelsessuppleant, valgt for 1 år.

 Ligeledes er der to bilagskontrollanter, valgt for 2 år. En bilagskontrollant suppleant, valgt for 1 år.

6. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

7. Højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i Juni måned i Loch Ness og indkaldes ved annoncering i opslagstavlen i Loch Ness og på forsiden af vores hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.

 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller 2/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring derom.

 9. Forslag til vedtægtsændring fremsættes af bestyrelsen eller af et medlem.                                                                       

 10. Alle forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

11. Alle på generalforsamlingen foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertal.

 12. Afstemningen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis bestyrelsen eller blot et medlem ønsker det.

 13. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er tilstede.

 14. På generalforsamlingen vælges skiftevis, formand og et bestyrelsesmedlem,  kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

 15. Regnskabsåret følger generalforsamlingen.

 16. Såfremt foreningen ophører med at virke, skal eventuelle penge hen-stå i bank eller sparekasse i 5år, så der evt. er startkapital hvis foreningen igen skulde opstå.  Sker dette ikke inden for 5 år er gået, skal pengene overgå til de lokale idrætsforeninger under  TGU. =

Tømmerup Gymnastik og ungdomsforening